Statut

pobierz statut stowarzyszenie Podlasie 4×4

STATUT
Podlasie 4×4
(Białystok, 22.07.2008 r.)

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Podlasie 4×4, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem na podstawie przepisów 9 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r Nr 79 poz. 855, oraz niniejszego statutu i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Białystok.

§ 3

Nazwa stowarzyszenia jest własnością stowarzyszenia i podlega ochronie prawnej.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym zakresie działania.

§ 5

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy społecznej swych członków.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o właściwe przepisy. Dochody z prowadzonej działalności przeznaczone będą na cele statutowe.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania.

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Popularyzacja sportów samochodowych poprzez organizowanie wyczynowych, amatorskich rajdów samochodów terenowych.
2. Popularyzacja tematyki związanej z samochodami terenowymi.
3. Promowanie walorów krajobrazowych województwa podlaskiego.
4. Organizowanie zlotów towarzyskich dla posiadaczy samochodów terenowych.
5. Organizowanie wyjazdów turystyczno-krajoznawczych promujących krajobrazowe walory regionu Podlasia.
6. Promowanie historii i kultury regionu.
7. Propagowanie idei poszanowania, ochrony i współżycia z przyrodą.
8. Propagowanie kultury jazdy.

§ 7

1. Cele Stowarzyszenia realizowane są przez:
a)  Stałą współpracę między członkami stowarzyszenia.
b) Współpraca z organami administracji samorządowej i państwowej.
c) Współpracę z organizacjami pozarządowymi – krajowymi i zagranicznymi.
d) Upowszechnianie informacji o działalności stowarzyszenia.
2. Cele statutowe będą realizowane przez działalność charytatywną.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne i nabywa się je po złożeniu własnoręcznie podpisanej deklaracji, otrzymaniu co najmniej dwóch głosów polecających członków stowarzyszenia, podjęciu decyzji o przynależności przez właściwą władzę statutową oraz uiszczeniu wpisowego.

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
– zwyczajnych,
– honorowych,
– wspierających.

§ 10

Członkami zwyczajnymi mogą być:
1. pełnoletni obywatele polscy, nie pozbawieni praw publicznych, realizujący postanowienia niniejszego statutu.
2. cudzoziemcy nie pozbawieni praw publicznych, realizujący postanowienia niniejszego statutu.

§ 11

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
3. Pozbawienie godności członka oraz członka honorowego następuje na podstawie decyzji Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej. Pozbawienie członkostwa, członka honorowego, przez wykreślenie z listy członków może nastąpić z powodu działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia lub nieprzestrzegania postanowień statutu.
4. Od decyzji Zarządu o pozbawieniu członkostwa, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Stowarzyszenia, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym,
b) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
c) korzystania z pomocy i mienia Stowarzyszenia.
d) nosić odznaki organizacyjne oraz reprezentować Stowarzyszenie na zawodach sportowych i innych imprezach.
2. Członkowie wspierający mają prawa określone w ust. 1 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz są zwolnieni z opłacania wpisowego oraz składek członkowskich.

§ 14

Członkowie zwyczajni i wspierający zobowiązani są do:
1. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz.
2. Regularnego opłacania składek członkowskich.
3. Aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań statutowych oraz pracach klubu.
4. Wywiązywać się z innych zadeklarowanych zobowiązań.

§ 15

Członkostwo ustaje w przypadku:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu oraz innych uchwał Stowarzyszenia,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 6 miesięcy,
c) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej za okres przekraczający 6 miesięcy.
3. Rozwiązania się Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV

Władze stowarzyszenia

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.

§ 17

1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek ½ ogółu członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Zarząd zawiadamia członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 14 dni przed Zebraniem.

§ 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich i wpisowego,
f) uchwalanie zmian w statucie,
g) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
h) zwalnianie w całości lub w części składek i innych opłat na rzecz Stowarzyszenia poszczególnych jego członków,
i) podejmowanie uchwał w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości oraz wysokości zobowiązań jakie Zarząd ma prawo zaciągać w imieniu Stowarzyszenia
j) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia,
k) rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu,
l) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania.
2. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
3. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
4. Walne Zebranie wybiera przewodniczącego obrad i sekretarza.
5. Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz.

§ 19

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4-7 osób.
2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik i Sekretarz.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes.
4. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
5. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Wiceprezesem.
7. Reprezentację stowarzyszenia stanowi przynajmniej dwóch spośród następujących: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

§ 20

1. Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami, a w szczególności:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
c) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
d) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
e) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
f) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

§ 21

1. Członek Zarządu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia.
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.

§ 23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Stowarzyszenia. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V

Wyróżnienia i kary

§25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Za szczególne osiągnięcia sportowe oraz za zaangażowanie w działalność stowarzyszenia Zarząd ma prawo przyznać członkom wyróżnienia w postaci:
a) pochwał,
b) dyplomów,
c) odznaczeń,
d) nagród.

§26

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Stowarzyszenia Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) wykluczenia.
2. Wykluczenie członka może by orzeczone uchwałą Zarządu:
a) za działanie na szkodę Stowarzyszenia, względnie rażące naruszenie postanowień statutu i regulaminów,
b) w przypadku rażących zachowań lub prawomocnego wyroku sądowego za przestępstwo pospolite.
3. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni.
4. Uchwała Walnego Zebrania o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VI

Majątek, fundusze, gospodarka finansami.

§ 27

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią, nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie,
b) subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
c) dochody z majątku,
d) dotacje,
e) wpływy z ofiarności publicznej,
f) dotacje gminne i powiatowe.

§ 28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 29

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Większością głosów (3/4 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych).
2. Uchwała o rozwiązaniu określa sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma by przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorem jest Zarząd Stowarzyszenia.